S°g

Underskudsgaranti i TurnÚnetvŠrket

 

HVEM KAN SØGE?


Medlemmer optaget i Turnénetværk for Voksenteater kan ansøge om underskudsgaranti til de forestillinger, netværket har udvalgt.

 

Underskudsgarantien søges ved at indsende en samlet ansøgning senest 1. juli 2020.

 

OBS! Underskudsgarantien til Turnénetværk for Voksenteater kan ikke kombineres eller suppleres med underskudsdækning/tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts Garantifond for voksenturneteater.

 

HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst yder en underskudsgaranti til medlemmer optaget i turnénetværket.

Underskudsgarantien gælder dækning af underskud i forbindelse med køb af de forestillinger, som netværket har udpeget til præsentation i netværket.

Underskudsgarantien udløses kun ved køb af minimum to forskellige produktioner.

 

 

UDBETALING AF UNDERSKUDSGARANTI FOR SÆSON 19/20


• Fristen for indsendelse af anmodning i f.t. sæson 19/20 bliver udmeldt i foråret 2020 og afhænger af tidspunktet for den sidste opførelse.


• Misser man denne deadline, mistes muligheden for at opnå den turnénetværksrelaterede underskudsgaranti.


• Man skal benytte det aktuelle afrapporteringsskema, som man vil kunne finde på www.turneteater.dk. Her er også vejledninger til, hvorledes underskudsgarantien beregnes. Har du spørgsmål til beregningerne, bedes du stille disse til den angivne kontaktperson i Scenit.


• Opførelserne skal være booket via www.turneteater.dk. Er de ikke booket i dette system, bortfalder muligheden for at opnå underskudsgaranti.


• Der kan maksimalt opnås 10.000 /16.000 eller 32.000 kr. i underskudsgaranti pr. forestillingstitel, afhængig af underskudsgarani-tildelingens størrelse.


• Der skal tages entré til de opførelser, hvortil man ansøger om Turnénetværks-underskudsgaranti.


• Såfremt man opfører en produktion mere end én gang, kan man opnå én underskudsgaranti på det det maksimale beløb (kr. 10.000, 16.000, 32.000), der kan fordeles over antallet af opførelser.


• Der kan kun ydes underskudsgaranti fra enten Turnénetværket eller Garantiordningen for Voksenteater. Man kan således ikke præsentere/opføre en forestillingstitel og opnå underskudsgaranti fra begge ordninger til samme opførelse eller kombinere disse underskudsgarantiordninger til flere opførelser af samme titel i samme sæson (i tilfælde af at den valgte forestillingstitel har opnået garanti fra begge disse ordninger).


• Underskudsdækningen er betinget af, at den enkelte scene i netværket har aftaget minimum 2 forskellige produktioner igennem én teatersæson. Så vælger et medlem blot at præsentere én forestilling i én sæson, bortfalder muligheden for at anmode om underskudsgarantien på denne ene opførelse i den aktuelle sæson.


• Et medlem må gerne vælge at springe én sæson over eller blot at præsentere én forestilling i én sæson. For at opretholde medlemsskabet skal medlemmet dog i dette tilfælde præsentere minimum 2 forskellige forestillinger sæsonen før eller efter “orlovssæsonen”. Overholdes dette minimumsopførelseskriterie over en 2-sæsonsperiode ikke, bliver medlemmet ekskluderet af Turnénetværket. Medlemmet kan efterfølgende ansøge om (gen)optagelse på samme vilkår som øvrige teaterarrangører.


• Medlemmet skal dokumentere alle sine Turnénetværksopførelser, beregne garantibeløbet – efter fratræk af billetsalgsindtægter og anvendt Formidlingstilskud i pulje 2 eller pulje 3 – og anmode Turnéteater.dk om udbetaling af underskudsgarantien for den samlede sæsons opførelser.


• Såfremt man har modtaget formidlingstilskud (pulje 2 og 3), skal der i afregningen for den turnénetværksstøttede forestilling som indtægt både anføres billetindtægt og forbrug af formidlingstilskud. Såfremt der af særlige grunde ikke er brugt formidlingstilskud, skal årsagen anføres.


• Rammen for underskudsgarantien til Turnénetværksordningen er på 3. mill. kr. Hvis medlemmerne samlet set anmoder om mere end 3 mill. kr. og således overstiger rammen, vil medlemmer, der står til at få udbetalt en samlet garantisum på over 48.000 kr. (svarende til udnyttelse af standard-garanti for i alt 3 forestillingstitler), få reduceret deres garantiudbetaling relativt – ud over de 48.000 kr. -, alt efter, hvor meget garantistøtte, man anmoder om, således at den totale udbetalte garantisum efter reduktionerne rammer 3 mill. kr.
 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?


Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

 

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i afregningsskemaet, som skal vedhæftes ansøgningen:

 

  • Antallet af købte forestillinger i sæson 2019/20
  • Titler på de opførte forestillinger
  • Producentnavne
  • Spilledatoer for hver enkelt opførelse
  • Antal solgte billetter pr. opførelse
  • Billetindtægter pr. opførelse
  • Prisen på forestillingerne
  • Tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 og 3 skal oplyses
  • Beløb, der skal udbetales i underskudsgaranti for hver opførelse


Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

 

Underskuddet opgøres som differencen mellem forestillingens pris (pr. opførelse) og de opnåede billetindtægter inkl. evt. forbrugt tilskud fra Formidlingsordningen. Har man modtaget andre tilskud til afholdelse af forestillingen, så skal de også fratrækkes.

 

Underskuddet kan maksimalt være 16.000 kr. pr. opførelse


Beregningseksempel (pr. opførelse) – hvilket beløb skal der søges om?

(Alle beløb er ekskl. moms)

 

Forestillingens pris (pr. opførelse)                                             20.000 kr.

 

Billetindtægter
65 voksenbilletter á 80 kr.                                                           5.200 kr.
35 ungdomsbilletter á 60 kr.                                                        2.100 kr


Billetindtægter i alt                                                                      7.300 kr.

 

Formidlingstilskud (max. 13.200 kr.)
65 voksenbilletter solgt med 60 kr. i rabat                                  3.900 kr.
35 ungdomsbilletter solgt med 80 kr. i rabat                               2.800 kr.


Forbrugt formidlingstilskud i alt                                                   6.700 kr.

 

Resultat før underskudsdækning (20.000 – (7.300+6.700))

 

For denne opførelse ansøges i alt i underskudsdækning          6.000 kr.

 

 

STIKPRØVEKONTROL


Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til – i op til fem år – at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

 

HVORNÅR FÅR DU SVAR?


Underskudsgarantien forventes udbetalt senest 1. september 2020.

 

NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN


Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

 

LOVGRUNDLAG


Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 

 

ANSØGNINGSSKEMA
Alle ansøgningerne skal udfyldes elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 67 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 250.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk